Normen Glasbeschadiging

Beoordeling glasbeschadigingen

Beschadigingen van glas zijn natuurlijk nooit prettig, en wij doen er zowel tijdens transport als montage dan ook alles aan om uw glas volledig onbeschadigd te plaatsen, wat nagenoeg altijd ook lukt. Echter mag het bekend zijn dat glas, hoever de ontwikkeling daarin ook is gekomen, nog altijd een kwetsbaar product is. Er is daarom een Europese Richtlijn, in de vorm van een NEN-norm (NEN-EN 572-8:2012+A1:2016) opgesteld met betrekking tot krassen en andere beschadigingen welke acceptabel danwel onacceptabel moeten worden geacht. Daarnaast bevat deze norm ook instructie over de wijze waarop de krassen te zien moeten zijn. Rosario produceert zelf geen glas, en hoewel wij zelf ook debet kunnen zijn aan een glasbeschadiging, is de kans groot dat mocht er een beschadiging zijn, die eerder in de keten reeds heeft plaatsgevonden. Wij zijn daarom gehouden deze NEN-norm te hanteren bij het beoordelen van beschadigingen, daar wij in een ander geval zelf het vervangende glas ook niet vergoed zullen krijgen.

Beoordelingsmethodiek
Meerbladig isolatieglas wordt allereerst beoordeeld op het doorzicht, zonder eventuele afwijking vooraf te markeren. Alle waargenomen storende afwijkingen dienen dan genoteerd te worden. Deze beoordeling vindt plaats op een afstand van minimaal 3 meter, van buiten naar binnen gekeken, zo loodrecht mogelijk op het glas, de tijdsduur is maximaal 1 minuut per vierkante meter en de inspectie vindt plaats bij diffuus daglicht (diffuus daglicht is licht bij een gleijkmatig bewolkte hemel zonder direct invallende zonnestralen). Bij beoordeling van binnen naar buiten (als andersom niet mogelijk is) dient ook minimaal een afstand van 3 meter te worden aangehouden en zo loodrecht mogelijk op het glas. Er dienen bij de beoordeling dus geen hulpmiddelen, zoals extra licht, contrasterend materiaal achter de ruit, enz te worden toegepast.

Zonnes en toegestane beschadigingen
Bij beoordeling op de bovenstaande manier wordt de ruit in zones ingedeeld. Hierbij is belangrijk dat dit de gehele ruit betreft, dus dat zone ‘R’ nagenoeg altijd vrijwel geheel achter de glaslatten zal zitten. Met betrekking tot puntfouten en vlekken staat in de tabel onderaan deze pagina welke toegestane varianten er zijn per zone. Zo ook met betrekking tot lijnvormige fouten, in normaal Nederlands krassen. Omdat dit de meest voorkomende beschadiging is benoemen we deze expliciet. In zone E, dus de rand van 5 cm rondom het glas, mogen krassen voorkomen zolang deze per stuk kleiner zijn dan 3 cm en zolang alle krassen bij elkaar niet langer zijn dan 9 cm. In het hoofdvlak, M, mogen krassen voorkomen zolang deze per stuk kleiner zijn dan 1,5 cm en zolang alle krassen bij elkaar niet langer zijn dan 4,5 cm. Nota bene, voor al deze krassen en beschadigingen geldt als allereerste dat deze zichtbaar moeten zijn in de beoordeling vanaf 3 meter afstand. De correcte beoordelingsmethodiek is dus:

  1. Sta op minimaal 3 meter afstand, bij diffuus daglicht en bij voorkeur van buiten naar binnen
  2. Noteer vanaf die afstand welke krassen er zichtbaar zijn (deze mogen niet gemarkeerd zijn)
  3. Van de krassen die vanaf die afstand zichtbaar waren, meet de lengte en bekijk of deze individueel of in totaal de normen overschrijden.